Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

§ 1 Πεδίο Εφαρμογής
1.Οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της εταιρίας μας που ακολουθούν ισχύουν αποκλειστικά, εφόσον δεν τροποποιηθούν με ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων. 2.Οι πρόσφορες, αποδοχές παραγγελιών,
επιβεβαιώσεις παραγγελιών καθώς και η πώληση οποιουδήποτε εμπορεύματος μας εκτελούνται βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Πωλήσεων. Η εταιρία μας δεν αποδέχεται και αντιτίθεται σε αντίθετους ή από τους
δικούς μας Γενικούς Ορούς Πωλήσεων διαφοροποιημένους όρους του πελάτη, εκτός εάν έχουμε αποδεχτεί την ισχύ τους ρητώς και εγγράφως. Οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της εταιρίας μας υπερισχύουν και στην
περίπτωση που εν γνώση αντίθετων ή διαφορετικών όρων του αγοραστή εκτελούμε μια παράδοση εμπορεύματος στον αγοραστή χωρίς επιφυλάξεις. 3.Οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της εταιρίας μας ισχύουν και για κάθε
μελλοντική συναλλακτική σχέση με τον αγοραστή και αποκλείουν κάθε παρεκκλίνουσα συμφωνία. 4.Λάθη, σφάλματα και τυχόν παραλείψεις στα φυλλάδια, τιμοκαταλόγους και πρόσφορες της εταιρίας μας μπορούν να
διορθωθούν από την εταιρία μας χωρίς αυτή να ευθύνεται ή να οφείλει αποζημίωση για τις ζημίες που προκύπτουν από τα εν λόγω σφάλματα, λάθη ή παραλείψεις.5.Οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της εταιρείας μας ισχύουν
μόνον για τις συναλλαγές της εταιρείας μας με εταιρίες, εμπόρους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
§ 2 Παραγγελίες και Κατάλογοι Προσφορών
1.Παραγγελίες του αγοραστή νοούνται ως πρόταση προς σύναψη σύμβασης και θεωρείται ότι έγιναν δέκτες από τον πωλητή μόνον εάν ο πωλητής τις αποδεχθεί εγγράφως εντός δυο εβδομάδων από την περιέλευση
της παραγγελιάς.2.Το περιεχόμενο της οφειλόμενης παροχής καθορίζεται αποκλειστικά από τα όσα ορίζουν η έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελιάς και οι παρόντες Γενικοί Όροι Πωλήσεων.3.Όλα τα έγγραφα
που συνοδεύουν την πώληση, τα διευκρινιστικά έγγραφα καθώς και οι τιμοκατάλογοι θεωρούνται εμπιστευτικά. Απαγορεύεται η διανομή τους σε τρίτους. 4.Την ευθύνη για την ορθότητα της παραγγελίας φέρει
αποκλειστικά ο εντολέας της παραγγελιάς. Με σκοπό την διευκόλυνση της άρτιας εκτέλεσης της παραγγελιάς ο εντολέας της παραγγελίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει άμεσα τον πωλητή με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν που παρήγγειλε. 5.Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον πωλητή στην περίπτωση πού ο πωλητής κληθεί να αποζημιώσει (αναγκαστικά ή
οικειοθελώς) τρίτους για παραβιάσεις σημάτων, ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που οφείλονται στο γεγονός ότι ο πωλητής παρήγαγε ή επεξεργάστηκε επί παραγγελιά εμπορεύματα βάσει
προδιαγραφών ή σχεδίων του αγοραστή. 6.Ο πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να τροποποιήσει την περιγραφή των εμπορευμάτων εφόσον αυτό επιτάσσεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον οι
τροποποιήσεις δεν αλλοιώνουν την ποιότητα και χρηστικότητα του προϊόντος.
§ 3 Τιμές
1.Ως τίμημα της αγοραπωλησίας θεωρείται το τίμημα που κατονομάζει ο πωλητής. Στις περιπτώσεις στις οποίες ο πωλητής δεν έχει κατονομάσει το τίμημα ο καθορισμός του τιμήματος γίνεται βάσει των αναφερομένων
στους πιο προσφάτους τιμοκαταλόγους που ίσχυαν κατά το χρονικό διάστημα της παραγγελιάς. 2.Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του τιμήματος πριν από την παράδοση του εμπορεύματος, ύστερα από έγκαιρη
ενημέρωση του αγοραστή, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο από εξωγενείς παράγοντες εξέλιξης τιμών (ενδεικτικά αναφέρονται αυξομειώσεις στις νομισματικές ισοτιμίες, νομισματικές ρυθμίσεις, αυξήσεις δασμών,
ουσιώδεις αυξήσεις των δαπανών για υλικά και του κόστους παραγωγής) ή από αλλαγές που επιβάλλουν οι προμηθευτές. 3.Οι τιμές ισχύουν και αναφέρονται ως τιμές παράδοσης και παραλαβής από τις εγκαταστάσεις
„ex works“ (Incoterms 2010) εκτός εάν άλλως ορίζεται στην προσφορά ή στους τιμοκαταλόγους του πωλητή ή άλλως καθορίζεται σε έγγραφη συμφωνία του πωλητή με τον αγοραστή. Στις περιπτώσεις στις οποίες
ο πωλητής συμφωνεί με την παράδοση των εμπορευμάτων σε άλλο τόπο παράδοσης (εκπλήρωσης) τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων.
4.Ο πωλητής καλύπτει τα έξοδα τις συνήθους συσκευασίας. Για συσκευασίες υψηλών απαιτήσεων τα έξοδα συσκευασίας βαρύνουν τον αγοραστή.5.Κατ΄ εντολή του αγοραστή ο πωλητής δύναται να ασφαλίσει τα
εμπορεύματα με έξοδα του αγοραστή.6.Οι τιμές εννοούνται καθαρές συν το ΦΠΑ τον οποίο ο αγοραστής καταβάλλει επιπρόσθετα στον πωλητή.
§ 4 Όροι πληρωμών, Προκαταβολές
1.Ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα αμέσως μετά την έκδοση του τιμολογίου, εκτός εάν στο εκδοθέν τιμολόγιο ορίζεται δήλη ήμερα πληρωμής του τιμήματος. 2.Οι πληρωμές θα εκτελούνται μόνο
με καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Πληρωμές με συναλλαγματικές ή επιταγές δεν αναγνωρίζονται ως εκπλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής του τιμήματος. 3.Δύναται να συμφωνηθεί
μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι ο αγοραστής θα πρέπει να παραδώσει εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από την τράπεζα στην οποία τηρεί λογαριασμό (ή οποιαδήποτε τράπεζα αποδεκτή από τον πωλητή). Σε αυτή την
συγκεκριμένη περίπτωση, συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι οποιαδήποτε εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τούς εθιμικούς κανόνες περί εγγυητικών επιστολών του Revision 1993,
ICC-Publikation No. 500 Credits. 4.Στην περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον αγοραστή, ο πωλητής κατ’ επιλογή του και χωρίς να παραιτείται από έτερα δικαιώματά του, δύναται να ασκήσει τα
εξής δικαιώματα
– να καταγγείλει την σύμβαση ή να παύσει περαιτέρω παραδόσεις εμπορευμάτων προς το αγοραστή ή
– να χρεώσει στον αγοραστή το νόμιμο τόκο υπερημερίας για το ποσό που δεν εξοφλήθηκε μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του. Ο αγοραστής δύναται να αποδείξει ότι συνεπεία της υπερημερίας δεν
προκλήθηκαν ή προκλήθηκαν μικρότερες ζημίες. 5.Προκαταβολές, προπληρωμές και μερικές καταβολές που πληρώθηκαν για ειδικά κατασκευασμένα εμπορεύματα, εμπορεύματα επί παραγγελιά ή για εμπορεύματα με
ιδιαιτέρως χαμηλή ζήτηση δεν επιστρέφονται.6.Οι πληρωμές καταλογίζονται πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους και τελευταία στο αρχαιότερο ληξιπρόθεσμο χρέος.
§ 5 Παράδοση των εμπορευμάτων
1.Η παράδοση των εμπορευμάτων εκτελείται στις εγκαταστάσεις του πωλητή άμεσα μετά από σχετική ειδοποίηση του πωλητή προς τον αγοραστή. Στη περίπτωση που έχει οριστεί άλλος τόπος παράδοσης από τους
συμβαλλομένους η παράδοση θα πραγματοποιείται μετά την διανομή του εμπορεύματος στο τόπο παράδοσης. 2.Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη προθεσμία παράδοσης και ο πωλητής δεν
εκπληρώσει την υποχρέωση παράδοσης στην συμφωνηθείσα ή στη παραταθείσα προθεσμία παράδοσης ο αγοραστής δύναται ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση να ζητήσει έκπτωση 0,5% από το συμφωνηθέν τίμημα
αγοραπωλησίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, (με ανώτατο όριο το 5 %) εκτός και αν είναι πρόδηλο ότι ο αγοραστής δεν υπέστη ζημία από την καθυστέρηση. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει στις περιπτώσεις
που έχει συμφωνηθεί δεσμευτική προθεσμία παράδοσης καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες η υπερημερία οφείλεται σε δόλο η βαριά αμέλεια ή στη περίπτωση που ο προμηθευτής παραβίασε κάποια ουσιώδη
συμβατική υποχρέωση. 3.Εάν ο πωλητής δεν παραδώσει εμπρόθεσμα, ο αγοραστής δικαιούται μετά την παρέλευση συμπληρωματικής προθεσμίας να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Μέτα την παρέλευση άπρακτης
της συμπληρωματικής προθεσμίας ο αγοραστής δικαιούται αποζημίωση αντί της παροχής. 4.Στην περίπτωση που ο αγοραστής βρεθεί την συμφωνηθείσα ήμερα παράδοσης σε υπερημερία δανειστή παραμένει υπόχρεος
καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πωλητής αποθηκεύει τα εμπορεύματα για λογαριασμό και με χρέωση των εξόδων στον αγοραστή. Τα εμπορεύματα μπορούν επίσης να ασφαλιστούν
με έξοδα του αγοραστή.
§ 6 Μετάβαση Κινδύνου
Ο κίνδυνος φθοράς/ζημιάς και απώλειας του εμπορεύματος μεταβαίνει στον αγοραστή στις εξής περιπτώσεις
•όταν η παράδοση του εμπορεύματος γίνεται εκτός των εγκαταστάσεων του πωλητή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή τη στιγμή της παράδοσης και στην περίπτωση που ο αγοραστής βρίσκεται σε υπερημερία
δανειστή τη στιγμή που ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή ότι το εμπόρευμα είναι ετοιμοπαράδοτο.
•όταν η παράδοση του εμπορεύματος γίνεται στις εγκαταστάσεις του πωλητή (ex works Incoterms 2010) ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή τη στιγμή που ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή ότι το εμπόρευμα
είναι ετοιμοπαράδοτο.
§ 7 Παρακράτηση κυριότητας
1.Ακόμα και μετά την παράδοση ή την μετάβαση του κίνδυνου και ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις των λοιπών διατάξεων του παρόντος, τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα του πωλητή μέχρι την πλήρη και
ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος. 2.Μετά από τυχόν υπαναχώρηση από τη σύμβαση, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εμπορεύματος, να το πωλήσει σε τρίτους ή να το διαθέσει κατά
βούληση. 3.Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος των εμπορευμάτων, ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κρατεί τα εμπορεύματα ως μεσεγγυούχος του πωλητή και να τα φυλάσσει
ξεχωριστά από αντικείμενα της δικής του ή της ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και να τα αποθηκεύει, φυλάσσει και ασφαλίζει κατάλληλα, καθώς και να κάνει διακριτή την ιδιοκτησία του πωλητή σε αυτά. 4.Ο αγοραστής
έχει το δικαίωμα μεταπώλησης ή μεταποίησης μόνον υπό τις εξής προϋποθέσεις :
– η μεταπώληση ή μεταποίηση των εμπορευμάτων που πωλήθηκαν με παρακράτηση κυριότητας επιτρέπεται στον αγοραστή μόνο στα πλαίσια της τακτικής του επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπό την προϋπόθεση
ότι δεν επιδεινώνεται η οικονομική του κατάσταση
– Ο αγοραστής εκχωρεί στον πωλητή την απαίτηση με όλα τα συναφή δικαιώματα από την μεταπώληση των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων από το υπόλοιπο τρεχουσών συναλλαγών.
– Στην περίπτωση μεταποίησης στην οποία η μεταποίηση των εμπορευμάτων έγινε με άλλα όχι στον πωλητή ανήκοντα αντικείμενα, ο πωλητής αποκτά στο μεταποιημένο εμπόρευμα την συγκυριότητα που του αναλογεί.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ένωσης των εμπορευμάτων του πωλητή δια συνάφειας ή σύμμιξης με τα εμπορεύματα άλλων.
– Σε περίπτωση που ο αγοραστής πωλήσει την απαίτηση από την μεταπώληση στα πλαίσια της Πρακτόρευσης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (factoring), ο αγοραστής εκχωρεί την απαίτηση που αποκτά έναντι του
Πράκτορα Επιχειρηματικών Απαιτήσεων στον πωλητή και αποδίδει στον πωλητή το εισπραχθέν τίμημα της πώλησης. Η απόδοση του εισπραχθέντος τιμήματος δεν υπερβαίνει την άξια των εμπορευμάτων που
παρεδόθησαν με παρακράτηση κυριότητας.Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει τον Πράκτορα Επιχειρηματικών Απαιτήσεων σχετικά με την εκχώρηση, εάν καθυστερήσει με την πληρωμή κάποιου τιμολογίου
περισσότερο από 10 ημέρες, ή εάν η οικονομική του κατάστασή επιδεινωθεί σημαντικά. Ο πωλητής αποδέχεται την ως άνω εκχώρηση.
5.Σε περίπτωση κατάσχεσης ή άλλων επεμβάσεων τρίτων, ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον πωλητή, έτσι ώστε ο πωλητής να μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή. Σε περίπτωση παράλειψης της ως άνω
υποχρέωσης ο αγοραστής θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκύψει.6.Ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει εγγυήσεις που δικαιούται κατόπιν αιτήματος του αγοραστή, εφόσον το ύψος της
ρευστοποιήσιμης αξίας των εγγυήσεων υπερβαίνει τα ποσά των απαιτήσεων του πωλητή. Η επιλογή των εγγυήσεων που θα επιστραφούν γίνεται από τον πωλητή.
§ 8 Ευθύνη για ελαττώματα, περιορισμός ευθύνης και παραγραφή
1.Ο αγοραστής οφείλει να εξετάσει τα εμπορεύματα και να προβεί σε αναφορά των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων εντός 8 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. 2.Ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη για το
ότι τα εμπορεύματα που παραδόθηκαν δεν έχουν ελαττώματα υλικού και επεξεργασίας και τηρούν τις προδιαγραφές. Στη περίπτωση που τα εμπορεύματα παρήχθησαν ή μεταποιήθηκαν βάσει σχεδίων του αγοραστή ο
πωλητής εγγυάται την άρτια εκτέλεση του σχεδίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγοραστή. 3.Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα των εμπορευμάτων για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό,
εκτός εάν έχει αποδεχτεί ρητώς αυτήν την ευθύνη.4.Ο πωλητής αναλαμβάνει την ως άνω ευθύνη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
– Για ελαττώματα των εμπορευμάτων που οφείλονται στη περιγραφή των εμπορευμάτων ή τις προδιαγραφές του αγοραστή, ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
– Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για την ελαττωματικότητα των εμπορευμάτων, εάν το τίμημα που έχει καταστεί απαιτητό δεν καταβληθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας.
– Η ευθύνη του πωλητή δεν καλύπτει τα ανταλλακτικά, τα υλικά ή άλλο εξοπλισμό που έχει κατασκευαστεί από τον αγοραστή ή για λογαριασμό αυτού, εκτός εάν ο κατασκευαστής των εν λόγω στοιχείων αναλάβει την
ευθύνη έναντι του πωλητή.
5.Η ως άνω περιγραφείσα ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα των εμπορευμάτων δεν καλύπτει ελαττώματα των εμπορευμάτων που προκλήθηκαν από κακή εγκατάσταση ή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή άλλους λόγους.
6.Ο περιορισμός της ευθύνης του πωλητή δεν ισχύει εάν η αιτία του ελαττώματος προκλήθηκε με δόλο ή βαριά αμέλεια καθώς και στην περίπτωση αθέτησης ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων. 7.Ο αγοραστής
δικαιούται, σε περίπτωση που το εμπόρευμα είναι ελαττωματικό, να απαιτήσει ως μεταγενέστερη εκπλήρωση κατ΄ επιλογή του, την διόρθωση του ελαττώματος ή την παράδοση νέου εμπορεύματος χωρίς ελαττώματα.
8.Στην περίπτωση ελαττώματος του εμπορεύματος για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον πωλητή, ο πωλητής δικαιούται να προβεί σε δωρεάν αντικατάσταση ή διόρθωση των
ελαττωμάτων. Εάν ο πωλητής δεν είναι πρόθυμος ή σε θέση να διορθώσει το ελάττωμα ή να αντικαταστήσει το εμπόρευμα, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση (ακύρωση της σύμβασης) ή
μείωσης (μείωση του τιμήματος).9.Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω ελαττωμάτων των εμπορευμάτων παραγράφονται εντός έτους από την έναρξη της παραγραφής που ορίζεται από το νόμο.
§ 9 Λοιπές διατάξεις
1.Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να βελτιώνει το εμπόρευμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του αγοραστή, εφόσον η τροποποίηση ή βελτίωση δεν επιβαρύνει ούτε αλλοιώνει την μορφή ούτε τη
λειτουργία του εμπορεύματος.2.Οι παρόντες όροι αντικαθιστούν όλες τις άλλες προγενέστερες συμφωνίες που έχουν συνάψει οι συμβαλλόμενοι και οι οποίες ακυρώνονται με την υπογραφή των παρόντων όρων.3.Οι
παρόντες όροι δεν πρέπει να διατίθενται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση των συμβαλλομένων μερών.4.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει το δικό του κόστος της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.
§ 10 Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
1.Η παρούσα συμβατική σχέση διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του πωλητή. Και τα δύο μέρη συναποδέχονται την αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της έδρας του πωλητή.2.Ο
πωλητής έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή και στα δικαστήρια της έδρας του αγοραστή και σε κάθε άλλο δικαστήριο που ενδέχεται να είναι αρμόδιο σύμφωνα με το εθνικό η διεθνές δίκαιο

CONTACTS